AI inom offentlig sektor

AI FÖR FOLKET

Kan en digital coach ta över traditionella chefsuppgifter för att frigöra tid för kvalitetssamtal och affärsutveckling? Vi pratar automatiserade beslut, demokrati, transparens och betydelsen av kompetens i rättssystem och kommuner. Vi får också tips på viktiga aspekter i en AI-policy. Gäst är Martin Güll, med erfarenhet från ledande roller inom digitalisering och innovation.

 

Översikt av avsnittet

Chefens roll och påverkan av AI: Diskussion om hur AI kan påverka ledarskapet och chefsrollen. Möjligheter att automatisera administrativa uppgifter för att frigöra tid för strategiskt arbete och förbättra relationen med medarbetare.

Utmaningar inom offentlig sektor: Betoning av administrativa utmaningar och frustration hos chefer över brist på tid för ledarskap. Diskussion om New Public Management och överdriven rapportering/administration inom offentlig sektor.

Hopp om effektivisering med AI: Hopp om att AI kan effektivisera bemanning och lösa problem relaterade till brist på personal inom vården och skolan. Exempel från Lund kommun om att använda AI för att underlätta kommunikationen och informationen för icke-svensktalande medarbetare.

Risker med AI inom offentlig sektor: Diskussion om risken för att AI-beslut kan vara svåra att förklara och påverka demokratin. Exempel från Göteborgs Stad där automatiserade beslut inte tog hänsyn till praktiska förhållanden.

Kompetenshöjning och policy: Vikten av att höja kompetensen inom offentlig sektor för att skapa förtroende och förståelse för AI. Behovet av en tydlig och uppdaterad AI-policy som inkluderar övergripande principer, riktlinjer för användare, och fördjupade steg för ansvarsfull användning.

Användning av AI inom myndighetsutövning: Potentialen att använda AI för att underlätta administrativa uppgifter inom myndigheter. Utmaningar med att säkerställa säkerhet, integritet och förklarbarhet vid användning av AI i känsliga ärenden.

Experimentera och testa: Betoning av att experimentera och testa AI för att lära sig och identifiera möjligheter och risker. Användning av AI som en inlärningsfas för att förstå dess möjligheter och begränsningar.

Vikten av djup domänkunskap: Diskussion om att ha djup domänkunskap för att använda AI effektivt och ansvarsfullt.

Avslutning: Delning av personliga erfarenheter med att använda en AI-chatbot för inspiration och perspektiv.

 

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning