Generativ AI – digitalisering på steroider!

AI FÖR FOLKET

I veckans avsnitt gästas vi av teknik-innovatören som brinner för jämställdhet och mångfald, Paulina Modlitba. Vi utforskar AI:s  påverkan på arbetslivet och samhället. Vad AI betyder för individen och hur företag kan använda det för innovation och konkurrenskraft. Vi diskuterar också AI:s potential att antingen främja eller motverka jämställdhet och mångfald, samt hur företag kan hantera de etiska utmaningar som följer med AI.

Översikt av avsnittet

AI:s Mångfacetterade roll: Paulina betonar att AI har olika dimensioner för henne. Å ena sidan ser hon det som en möjlighet att effektivisera och finna nya vägar inom olika sektorer, inklusive sjukvården. Å andra sidan ser hon det som en filosofisk reflektion över mänsklighetens handlingar och samhällets tillstånd.

Implementering av AI i företag: Paulina betonar vikten av att företag förstår sitt syfte med att använda AI och hur det kan stödja deras affärsmål. Hon poängterar att företag behöver ha en tydlig förståelse för sin verksamhet och organisation för att framgångsrikt implementera AI.

Jämställdhet och mångfald genom AI: Diskussionen inkluderar hur AI kan användas för att främja jämställdhet och mångfald. Paulina pekar på vikten av att analysera och korrigera snedvriden data för att undvika fördomar och skevheter. Hon föreslår användningen av AI för att skapa mer rättvisa rekryteringsprocesser och analysera löneskillnader mellan könen.

Ledaregenskaper för AI-integration: Paulina delar insikter om hur ledare bör vara flexibla och bygga organisationer som kan testa och experimentera med AI. Hon betonar behovet av att vara en framtidsspanare och kontinuerligt lära sig om AI-utvecklingen.

Förberedelse för förändrad arbetsmiljö: Ledare måste förstå AI och främja en kultur av lärande och experiment. Paulina uppmanar ledare att vara futurister och hålla sig uppdaterade genom att läsa, gå kurser och lyssna på podcasts.

Riktlinjer för AI-policy: Paulina föreslår riktlinjer snarare än statiska policys för att dynamiskt anpassa sig till organisationers behov. Hon framhåller vikten av mänsklig kontroll över AI-resultat, granskning av fakta och ansvar för att minska skevheter och fördomar.

Avsnittet ger en djupgående inblick i användningen och integrationen av AI i näringslivet och samhället, samtidigt som det betonar vikten av att hantera AI med ansvar och med medvetenhet om dess påverkan på jämställdhet och mångfald.

 

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

För dig som vill lära dig mer så har FolkEtt två utbildningar: AI 💛 HR och Kom igång med Generativ AI – digital utbildning