Agilt på Folksam #42

Agila HR Podden

Lyssna på Spotify | Lyssna på Apple Podcast

Denna gång gästas jag av Jenny Thalin, change manager på Folksam. Vi pratar om deras agila resa, vilka lärdomar, erfarenheter och misstag de stött på längs med vägen. Ett avsnitt med många konkreta tips och exempel.

Översikt av avsnittet

Jenny och Frida diskuterar Folksams pågående agila transformation. De betonar vikten av att vara konkurrenskraftiga och relevanta i ljuset av nya affärsmodeller från konkurrenter. Agilitet ses som nyckeln för att bli snabbrörliga och innovativa.

Folksam har utbildat interna konsulter i ramverket SAFe och startat en Agile Academy för att sprida förståelse för agila principer. Jenny framhåller vikten av att förstå varför man genomför en agil transformation och att involvera ledningen för förankring och engagemang. Hon poängterar att äkta förankring och engagemang från ledningen är avgörande för att övervinna komplexiteter under processen.

Diskussionen rör sig mot att utmana koncernledningen för en framgångsrik agil transformation på Folksam. Jenny betonar vikten av mindset och medvetenhet för att lyckas. Vidare diskuteras HR:s roll i den agila transformationen, med fokus på att vara närvarande vid agila ceremonier och att skapa förändring i befintliga processer.

Avsnittet avslutas med att diskutera skillnaderna mellan det traditionella och det agila arbetssättet på Folksam. Ökat fokus på leverans, samhörighet och tvärfunktionellt samarbete framhålls som märkbara skillnader. Jenny betonar vikten av fysiska utbildningar och nätverksskapande för att främja förståelsen för agilt arbete.

De diskuterar även pågående initiativ som en grundutbildning för alla medarbetare och ett kulturutvecklingsprogram med fokus på självledarskap och agil chef. Diskussionen rör sig mot performance management i en agil miljö, där fokus skiftar från individuell prestation till teamets prestation. Samtalet avslutas med reflektioner över Folksams kommande planer på deras agila resa och vikten av att HR tar en aktiv roll i agila transformationer.

Översikten är transkriberad med Deepgram och sedan sammanfattad med ChatGPT.

 

Ytterligare resurser